วันที่   21   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมรัตนปัญญา อาคาร 4 13.00-16.30   - ขอใช้ห้องประชุมในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนถือป้ายขบวนพาเหรด ภูลังกาเกมส์  50  นางสาวอัญชลี ดวงขยาย